Inventarisaties en monitoring van natuurwaarden

Inventarisaties

Het uitvoeren van gerichte inventarisaties geeft inzicht in de aanwezigheid van specifieke natuurwaarden in een gebied. De resultaten kunnen onder meer worden gebruikt voor:

 • > Effectenstudies in het kader van natuurwetgeving
 • > Onderzoek naar bescherming van soorten
 • > Kansen voor natuurherstel
 • > Toetsing veiligheid (bijvoorbeeld vegetatie op rivierdijken en in de duinen)

De volgende vragen worden beantwoord:

 • > Waar komt de soort in het gebied voor?
 • > Wat zijn de belangrijkste (abiotische) randvoorwaarden van het voorkomen?
 • > Welke (potentiele) leefgebieden zijn aanwezig?

De inventarisatie van de volgende soortgroepen of natuurwaarden kan TAE voor u uitvoeren:

 • Habitattypenkartering (Natura 2000)
 • Vegetatiekarteringen
 • Vegetatieopnamen en beschrijvingen plantengemeenschappen
 • Ecotopenkartering
 • Planten
 • Herpetofauna
 • Vissen
 • Zoogdieren
 • Dagvlinders en libellen

Bij de inventarisaties wordt gebruik gemaakt van bestaande, vastgestelde protocollen. De specifieke werkwijze en onderzoeksinspanning is afhankelijk van de soortgroep en de vraag van de opdrachtgever. De resultaten van een inventarisatie worden op kaart (GIS) gepresenteerd, samen met een bondige rapportage. Belangrijke kennisvelden zijn Natura 2000 habitattypen, het rivierengebied en heischrale graslanden. TAE voert inventarisaties vaak uit in samenwerking met andere ecologen en deskundigen.

Monitoring

Effecten van beheermaatregelen en/of herinrichting binnen een bepaald gebied kunnen worden getoetst aan de hand van diverse parameters. Deze kunnen bestaan uit ondermeer het volgen van trends van bepaalde soorten, of de verandering in soortsamenstelling. Daarnaast wordt monitoring ingezet om de effectiviteit van mitigerende maatregelen te onderzoeken. TAE voert monitoring uit van habitattypen, vegetatietypen, planten, herpetofauna, dagvlinders en libellen.

Ecologische begeleiding bij uitvoering van werkzaamheden

TAE stelt pragmatische ecologische werkprotocollen op voor de uitvoering van plannen en projecten, zoals bijvoorbeeld sloop van gebouwen, bouwrijp maken van terreinen en graafwerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden vindt ecologische begeleiding plaats. De initiatiefnemer heeft vaak deze expertise nodig om aan de wettelijke verplichtingen van de Flora- en Faunawet te voldoen, die vertaald zijn naar specifeke mitigerende maatregelen.